Podmienky prijímania detí do MŠ

 

 

Podmienky prijímania detí  na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 viď v dokumente vyššie.

 

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka mš po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 

Ostatné podmienky:

1.     

prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v MŠ aj v školskom roku 2020/2021

 

Prerokované v pedagogickej rade:   
13.2.2020

 

Vypracoval: Mgr.B.Kováčová